Njangalkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
അധ്യാപകരില്ലാതെന്ത് ക്ലാസ്?
$trim_text
Njangalkkum Parayanundu |
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ശരിക്കും ഓണ്‍ ആണോ?
$trim_text
Njangalkkum Parayanundu |
എന്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ്?
$trim_text
Njangalkkum Parayanundu |
ലക്ഷദ്വീപ് രക്ഷപ്പെടുമോ?
$trim_text
Njangalkkum Parayanundu |
Who Is Mohanlal For You? Njangalkkum Parayanundu
Who Is Mohanlal For You? Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
Youth's Expectation Over New Pinarayi Govt -Njangalkkum Parayanundu
Youth's Expectation Over New Pinarayi Govt -Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
Covid Crisis And Expats -Njangalkkum Parayanundu
Covid Crisis And Expats -Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
New Ways To Get Booze During Lockdown -Njangalkkum Parayanundu
New Ways To Get Booze During Lockdown -Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
Unique Attempts To Stop Covid -Njangalkkum Parayanundu
'Njangalkkum Parayanundu' discusses about unique attempts to stop the spread of Covid-19.
Njangalkkum Parayanundu |
Are You Happy with Election Results? Njangalkkum Parayanundu
Are you happy with the election results? Njangalkkum Parayanundu.
Njangalkkum Parayanundu |
Is Lockdown Not Needed On Vote Counting Day? Njangalkkum Parayanundu
Is Lockdown Not Needed On Vote Counting Day? Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
PSC & Backdoor Appointments
Today, we are discussing about the PSC and the backdoor appointment. Njangalkkum Parayanundu. Episode: 57.
Njangalkkum Parayanundu |
Farm Bills and Youth: Njangalkkum Parayanundu
Let us listen to what the youth have to speak on the controversial farm laws. Njangalkkum Parayanundu
Njangalkkum Parayanundu |
Why Are Malayalis Fond Of Alcohol? | Njangalkkum Parayanund
Why are Malayalis fond of alcohol? Njangalkkum Parayanund asks youth across Kerala.
Super prime time |
ഇനി അകത്താര് പുറത്താര്?
Dhim Tarikida Thom |
എൽഡിഎഫ്, ഐഎൻഎൽ, കോവിഡ്, അടി, ആഹാ അന്തസ്-ധിം തരികിട തോം